حضور نادر در پانزدهمین نمایشگاه رنگ،رزین،پوششهای صنعتی و کامپوزیت

شرکت توس رنگ و رزین نادر در پانزدهمین نمایشگاه رنگ،رزین،پوششهای صنعتی و کامپوزیت حضور خواهد یافت.

تاریخ برگزاری: ۱۵ الی ۱۸ آذرماه ۱۳۹۴
تایید شده توسط
سازمان توسعه تجارت
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
UFI (سازمان جهانی نمایشگاهی)