درباره شرکت توس رنگ و رزین نادر

شرکت رنگسازی نادر یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده رنگ و رزین در ایران